Thursday, July 2, 2015

Shinjiro Sasaki Exposive Judo Throws


https://youtu.be/NPCTzlIFEFc